You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Furniture directly from manufaturer

The customization tool allows you to make color changes in your theme

 •  
 •  
 •  
 •  

Terms & Conditions


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem sklep.latzke.pl

 1. Producent i sprzedawca: Fabryka Mebli Latzke ul. Henryka Sienkiewicza 114, 89-400 Sępólno Krajeńskie KRS: 0000265598, NIP: 5040030062, REGON: 340216060

 2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

  1. pod numerem telefonu: +48 52 522 51 80 (koszt połączenia według taryfy operatora).

  2. lub poprzez pocztę elektroniczną: biuro.latzke@gmail.com

§ 1 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.

 2. Sklep internetowy – serwis internetowy pod adresem sklep.latzke.pl

 3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 4. Dni robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym.

 6. Konsument - klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego.

 7. Przedmiot transakcji - towary oferowane w sklepie internetowym.

 8. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.latzke.pl

 2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień.

 3. Informacje o towarach sprzedawca zamieszcza w sklepie internetowym.

 4. Wszystkie towary oferowane w sklepie Internetowym są nowe, oraz wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 5. Żeby złożyć zamówienie w sklepie internetowym, Klient musi dysponować kontem poczty elektronicznej (e-mail).

 6. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich, praw majątkowych i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

 7. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.

§ 3 Ceny

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).

 2. Do ceny towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w §6.

§ 4 Składanie zamówień

 1. Zamówienia składane przez Klienta są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego.

 2. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 3. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia w sklepie internetowym.

 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który zamówienie ma być dostarczone oraz numer telefonu i adres e-mail.

 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

 6. Klient wraz z towarami otrzymuje paragon lub według potrzeby fakturę VAT. Dokument zostanie dostarczony wraz z przesyłką lub będzie przesłany na adres e-mail Klienta podany w zamówieniu.

 7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

 8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta. Dla zarejestrowanych klientów, jeśli jest dostępna opcję płatności przy odbiorze lub płatności odroczonej, realizacja zamówienia rozpocznie się po jego złożeniu i zatwierdzeniu.

 9. W wypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego złożenia.

 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

§ 5 Sposoby płatności za Zamówienie

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy.

  • przelewem natychmiastowym przez operatora płatności.

  • kartą bankową przez operatora płatności.

  • inne formy płatności dopuszczone przez operatora płatności.

 2. Rachunek Sprzedawcy:

§ 6 Koszt, sposoby i termin dostawy

 1. Sprzedawca dopuszcza następujące sposoby dostawy zamówionych towarów:

  • transportem własnym sprzedawcy

  • za pośrednictwem firmy kurierskiej

  • odbiór własny z magazynu Sprzedawcy w Sępólnie Krajeńskim.

 2. Zamówienie realizowane transportem własnym sprzedawcy, z dostawą na terenie Polski, wykonywane są nieodpłatnie w terminie i na adres wskazany w zamówieniu. Zamówienie wskazuje maksymalny termin dostawy, o dokładnym terminie dostawy Klient zostanie poinformowany niezwłocznie po jego ustaleniu.

 3. Zamówienie realizowane transportem własnym sprzedawcy, z dostawą poza terytorium Polski mogą być realizowane odpłatnie na koszt zamawiającego. 

 4. Dostawy realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej są realizowane odpłatnie a cena dostawy zostanie określona w zamówieniu.

 5. W przypadku odbioru we własnym zakresie z magazynu Sprzedawcy, Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną o terminie po którym możliwy będzie odbiór towarów.

 6. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru podano inny termin.

 7. Dostawa towaru jest realizowana na wskazany adres przed wejściem do budynku. Dostawa nie zawiera wniesienia towaru i/lub jego instalacji.

 8. Wniesienie i instalacja mebli jest dodatkowo płatna i dostępna jest tylko w przypadku dostawy transportem własnym Sprzedawcy o ile zlecenie wniesienia lub instalacji zostało złożone na 7 dni przed wskazanym terminem dostawy.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 2. Terminem zawarcia umowy jest data złożenia zamówienia. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie sklepu internetowego w zakładce ,,Odstąpienie od umowy’’.

 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Jeśli towary został dostarczony, konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.

 6. Do zachowania terminu zwrotu, towar należy dostarczyć, przed jego upływem, do magazynu Sprzedawcy na koszt Konsumenta.

 7. W wypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych), w tym koszty dostawy. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy Konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym, w takiej sytuacji Konsument pokrywa koszty dostawy.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 8 Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad. 

 2. Wadami nie są aspekty opisane w zakładce “INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBARWIENIA ORAZ WYSTĘPOWANIA ZMIAN W DREWNIE”, stanowią one naturalne cechy towarów. 

 3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 5. Reklamacje może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres Sprzedawcy pocztą tradycyjną lub elektroniczną biuro.latzke@gmail.com

 6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących danych:

  1. Nazwę Zamawiającego

  2. Adres dostawy.

  3. Telefon

  4. Adres e-mail.

  5. Datę złożenia zamówienia.

  6. Przedmiot reklamacji lub dokumentację fotograficzną obrazującą przyczyny reklamacji ze wskazaniem żądania.

  7. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.

 8. Jeśli w celu rozwiązania reklamacji niezbędny będzie dostęp Sprzedawcy do produktu, Klient obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.

 9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 10. W wypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru. Decyzję o sposobie załatwienia reklamacji podejmuje Sprzedawca. 

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży działającego przy Inspekcji Handlowej.

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty email: porady@dlakonsumentow.pl

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pomocą korespondencji email.

 2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 3. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego.

 5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17.11.1964 r.

 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.